rowerem po puszczy
Strona g艂贸wna | Ciekawe miejsca | Geocaching | Wycieczki: 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |     Baza podjazd贸w
 Karta wycieczki

Karta wycieczki

Mia艂em jecha膰 z Krakowa do Rudna na Zamek Tenczyn i do Krzeszowic, ale poniewa偶 w Krakowie odbywa艂 si臋 Maraton i miasto a szczeg贸lnie B艂onia mia艂y by膰 wy艂膮czone z u偶ytku to zrezygnowa艂em i wybra艂em si臋 na pag贸rkowat膮 tras臋 po cmentarzach wojennych (z okresu I wojny) na Pog贸rzu Boche艅skim. W najbli偶sz膮 sobot臋 z krakowskich B艂o艅 rusza Rajd Rekreacyjny Krak贸w - Trzebinia, termin jednak mi nie pasuj臋 i nie pojad臋, mia艂em wi臋c w planach tydzie艅 wcze艣niej przejecha膰 si臋 po trasie rajdu do zamku Tenczyn w Rudnie, nast臋pnie odwiedzi膰 Krzeszowice i wr贸ci膰 inn膮 drog膮. Ju偶 wszystko mia艂em zaplanowane a tu si臋 dowiedzia艂em, 偶e w niedziele po Krakowie b臋d膮 biega膰 marato艅czycy i w godzina od 9:00 do 16:00 miasto b臋dzie sparali偶owane, a na B艂oniach na pewno nie zaparkuj臋, wi臋c po raz kolejny musia艂em od艂o偶y膰 wycieczk臋 pod zamek Tenczyn i ostatniej chwili wybra膰 inn膮 tras臋. W niedziel臋 rano zadecydowa艂em, 偶e robi臋 objazd cmentarzy wojennych z okresu I wojny na Pog贸rzu Boche艅skim a偶 po Rajbrot.

Z domu ruszy砮m o 8:20 i skierowa砮m si do Gierczyc, gdzie rozpocz背em pierwszy podjazd - pod Czy縴czk, na rowerze g髍skim kusz niskie prze硂縠nia, kt髍ych nie mam w crossie i ju na pierwszym wzniesieniu z nich skorzysta砮m pokonuj眂 oczywi禼ie podjazd troch wolniej ni bym to robi jad眂 crossem. Tym razem nie jecha砮m na szczyt Czy縴czki pod cmentarz 336, kt髍y ju w tym roku zaliczy砮m, ale od razu skierowa砮m si na zjazd do Zawady. W Zawadzie skr阾 na Nowy Wi秐icz i od razu stromy podjazd do Olchawy, jednak tu ma砤 niespodzianka, po硂縪no nowy asfalt i podjazd sta si 砤twiejszy. Dawniej trzeba by硂 walczy nie tylko ze stromizn, ale i dziurami w drodze - ten problem ju nie istnieje. Podjecha砮m pod Olchaw na prawie 290 m npm a nast阷nie wytraci砮m ca潮 wysoko舵 na zje糳zie, na skrzy縪waniu skr阠i砮m w prawo i skierowa砮m si do Kr髄體ki. Nast阷ne kilometry 砤twiejsze, droga ma co prawda lekk tendencje wznosz眂 ale na prawie 6 kilometrach jest to niespe硁a 40 m, co po podjazdach na Czy縴czk i Olchaw by硂 wr阠z odpoczynkiem. Pierwszy post骿 zrobi砮m pod ko禼io砮m w Kr髄體ce, przeanalizowa砮m map i skierowa砮m si na podjazd do drogi Much體ka - Leszczyna. Kiedy ju pokonywa砮m tras w tym wariancie i wtedy napotka砮m na zerwany mostek na rzeczce, tym razem takich problem體 nie by硂 za to przede mn stan背 mega ci昕ki podjazd. Droga wznosi砤 si w zasadzie od skrzy縪wania w Nieszkowicach Wielkich, mocniej od ko禼io砤 w Kr髄體ce, ale od wspomnianego wy縠j mostka, robi si naprawd ci昕ko. Na pierwszych 100 metrach podjazdu pokonujemy 20 metr體 pod g髍, potem jest troch l縠j, ale a do momentu kulminacyjnego w秗骴 zabudowa Much體ki, droga prowadzi ca硑 czas stromo pod g髍, dok砤daj眂 nam co jaki czas mega strome 禼ianki. Na dystansie 1 km pokonujemy 98 metr體 pod g髍 (z 270 metr體 na 368) potem ma硑 kawa砮k zjazdu i znowu kr髏ki podjazd do drogi 966 na wysoko舵 371 metr體. W sumie 1,8 km, 110 metr體 pod g髍 i jakie 10 w d蟪 (licz眂 w pionie). Podjazd ten pokonywa砮m po raz drugi i po raz drugi strasznie si m阠zy砮m, wi阫szo舵 podjazdu pokona砮m na najl縠jszym prze硂縠niu.

Po dojechaniu do drogi 966, skr阠i砮m w prawo na Leszczyn a po 1,5 km w lewo w drog szutrow przy s硊pie informuj眂ym o drodze na cmentarze wojenne nr 306-308. Dalsza droga to szutr體ka prowadz眂a g丑wnie w d蟪, pierwszy jest cmentarz 308 w Kr髄體ce, na kt髍y doje縟縜m odbijaj眂 w lewo. Cmentarz w por體naniu ze stanem w jakim go widzia砮m ostatnio (w 2010 r.) wygl眃a bardzo dobrze, teren uporz眃kowany, trawa wyci阾a - pow骴 - cmentarz sta si obiektem na Szlaku frontu wschodniego I wojny o czym informuje stosowna tablica. Cmentarz 308 w Kr髄體ce to du縴 obiekt na kt髍ym pochowano oko硂 1000 縪硁ierzy ze wszystkich walcz眂ych armii.

Aby dojecha do kolejnych cmentarzy, wracam si kawa砮k, nast阷nie przeje縟縜m przez sady skr阠am w lewo i w眘ka b硂tn 禼ie縦 zje縟縜m w d蟪, potem kawa砮k pod g髍 skr阾 w lewo i ju jestem pod cmentarzem nr 305 w 1kcie Dolnej to jeden z trzech bardzo podobnych do siebie cmentarzy w znajduj眂ych si w niewielkiej odleg硂禼i od siebie. Przy okazji udaje mi si sfotografowa sarny:) Odwiedzam cmentarz i wracam si kawa砮k do drogi kt髍 poprzednio jecha砮m skr阠am w lewo i po chwili jestem pod cmentarzami nr 306 i 307 w 1kcie Dolnej, oba obiekty znajduj si w odleg硂禼i mo縠 100 metr體 od siebie. Jednak 縠by do nich doj舵 musia砮m przej舵 przez zaorane pole, po odwiedzinach na opisanych cmentarzach moje buty i spodnie by硑 niestety mocno brudne. Dalej nast眕i zjazd najpierw poln drog, a nast阷nie kawa砮k asfaltem do drogi kta Dolna - Trzciana, tu te stoi s硊p informacyjny kieruj眂y na cmentarze, tym razem nr 305-306-307. Ja skr阠i砮m w lewo i po chwili by砮m ju przy drodze Bochnia - Limanowa.

Opisany wy縠j odcinek trasy ju kiedy pokona砮m, wtedy w tym miejscu skr阠i砮m na Bochni, tym razem skr阠i砮m w prawo na 痚gocin. Do centrum 痚gociny czeka mnie odcinek 5,5 km drogi, kt髍a ku mojemu zdziwieniu prowadzi砤 do舵 wyra糿ie pod g髍 (84 metry przewy縮zenia), Do tej pory pokonywa砮m ten odcinek wy潮cznie samochodem i nie zauwa縴砮m by droga prowadzi砤 pod g髍, ale z perspektywy siode砶a roweru sprawa ma si zupe硁ie inaczej i na pewno ten odcinek mnie troch zm阠zy. Na terenie ko禼io砤 w 痚gocinie znajduje si niewielki cmentarzyk nr 301, a 100 metr體 dalej na miejscowym cmentarzu znajduj si cmentarz wojenny nr 302. Najpierw sfotografowa砮m cmentarz pod ko禼io砮m, a nast阷nie podjecha砮m na cmentarz parafialny, droga jak wspomnia砮m liczy zaledwie 100 metr體 ale przewy縮zenie na tym odcinku wynosi a 15 metr體. Cmentarz wojenny nr 302 jest znacznie wi阫szy od cmentarza 301, znajduje si na cmentarzu parafialnym przy g丑wnej alejce. Na obu cmentarzach w 痚gocinie znajduj si tablice informuj眂e o charakterze obiektu wraz z imienn list pochowanych pochowanych.

Jad眂 dalej wr骳i砮m si kawa砮k w stron Bochni i zrobi砮m post骿 na terenie malowniczo wygl眃aj眂ego Parku Geologicznego Piaskowc體 Grodziskich. Zjad砮m co nieco:) przebra砮m si, ubieraj眂 spodenki i ruszy砮m dalej w kierunku Rajbrotu drog przez Bytomsko. Droga ta wed硊g moich oblicze mia砤 by stosunkowo 砤twa, faktycznie super trudna nie by砤, ale par podjazd體 si zdarzy硂. Mimo wszystko do舵 szybko znalaz砮m si pod ko禼io砮m, a w zasadzie pod ko禼io砤mi w Rajbrocie. Na placu przy drodze stoi pi阫ny nowy ko禼i蟪 w kt髍ym akurat odbywa砤 si msza 秝i阾a, a kilkadziesi眛 metr體 dalej stoi stary, drewniany zabytkowy ko禼i蟪ek. Jad眂 od 痚gociny ca硑 czas bi砮m si z my秎ami czy w Rajbrocie odbi od razu w lewo i jecha w stron Much體ki czy te spr骲owa zdoby wzg髍ze Koby砤 (przesz硂 600 m npm) pod szczytem, kt髍ego znajduj si cmentarz wojenny nr 300. W tym roku chc dojecha na rowerze na wszystkie cmentarze okr阦u IX z kt髍ych cmentarz nr 300 jest najdalej po硂縪ny na po硊dnie obiektem, jest to te cmentarz znajduj眂y si najwy縮zej na wysoko禼i ponad 500 m npm. Mia砮m pewne w眛pliwo禼i czy dam rad, ale ostatecznie si zdecydowa砮m, skr阠i砮m wi阠 prawo na Wojakow i jak si okaza硂 od razu zacz背em jecha pod g髍. Ju od ko禼io砤 w Rajbrocie droga zaczyna si wznosi a na dodatek jecha砮m jeszcze pod wiatr, zanim rozpoczniemy w砤禼iwy podjazd pokonujemy 2,2 km oraz 48 metr體 pod g髍. Na ko馽u wsi na przeciwko znajduj眂ego si po lewej stronie drogi przystanku, w prawo skr阠a w眘ka droga, przy kt髍ej stoi s硊p z tabliczk informuj眂a, 縠 droga prowadzi na miejsce gdzie znajduje si pomnik pomordowanych 縪硁ierzy 16 pp ziemi tarnowskiej. Ta sama droga prowadzi r體nie na cmentarz nr 300. Pocz眛kowy odcinek trasy jest mega stromy, potem robi si troch l縠j, mijamy od lewej strony 2 kolejne kapliczki (to wa縩e bo w秗骴 zabudowa mamy kilka dr骻). Pierwsza kaplica to w zasadzie ma硑 ko禼i蟪ek, droga kapliczka znacznie mniejsza. Odcinek asfaltowy ko馽zy si po przejechaniu 1,2 km (102 metry pod g髍) tu za ostatnimi zabudowaniami, tam te po prawej stronie drogi zobaczymy charakterystyczny s硊p informuj眂y o drodze na cmentarz nr 300. Skr阠amy w prawo i rozpoczynamy podjazd (podej禼ie przez las). Gdyby le秐a droga by砤 sucha i dobrze utwardzona pewnie da硂 by si j podjecha, ale niestety trafi砮m na b硂tn masakr, ledwo by砮m wstanie pcha rower pod g髍, bo nogi co chwil mi si 秎izga硑. Podczas drogi przez las na drzewach po lewej stronie co kilkadziesi眛 metr體 namalowany jest symbol Polski Walcz眂ej (ma to chyba by znak, 縠 idziemy pod pomnik 縪硁ierzy pomordowanych w czasie II wojny). W pewnym momencie oznaczenia na drzewach kieruj nas na 禼ie縦 na lewo od b硂tnej drogi przez las, chc眂 jednak do舵 do cmentarz trzeba jecha (i舵) dalej drog na wprost i po chwili po prawie stronie zobaczymy cmentarz. Cmentarz nr 300 Rajbrot-Koby砤 znajduje si pod szczytem wzg髍za Koby砤 na wysoko禼i jaki 530 metr體, podjazd od drogi na Wojakow to 1,7 km i 150 metr體 przewy縮zenia bez odcink體 w d蟪. Obejrza砮m cmentarz o rozpocz背em zjazd, to sam drog mimo i przez chwil korci硂 mnie spr骲owa drogi przebiegaj眂ej przy samym cmentarzu, kt髍a chyba wiod砤 w d蟪, ale by砮m ju mocno zm阠zony, wi阠 postanowi砮m nie ryzykowa. Zjazd b硂tn drog le秐 by ci昕ki i powolny, potem bardzo szybki zjazd po asfalcie na kt髍ym zacz背em gubi zebrane wcze秐iej b硂to, w rezultacie do舵 du縪 b硂tka z k蟪 wyl眃owa硂 na moim ubraniu.

Do samego ko禼io砤 w Rajbrocie ci眊le w d蟪 z 530 na 334 m npm (dystans jakie 4 kilometry), a nast阷nie znowu ostro pod g髍 a do cmentarza nr 303 w Rajbrocie. Podjazd to 1,8 km (67 metr體 w g髍 i 13 d蟪) doje縟縜j眂 do lasu po lewej stronie widzimy pi阫ny cmentarz nr 303. Cmentarz znajduje si jakie 100 metr體 od drogi, otoczony jest kamiennym murem, a na jego teren wchodzimy przez wielk kamienn bram, na 秗odku placu stoi wysoki kamienny krzy, po bokach przy murze kamienne 砤wki, na przeciwleg硑m do bramy odcinku ogrodzenia znajduje si 禼iana pomnikowa z wn阫 na tablic, kt髍ej niestety nie ma. Za po drugiej stronie 禼iany pomnikowej (trzeba przej舵 przez mur) znajduje si napis w j陑yku niemieckim „Drogim Przyjacio硂m z naszej kochanej Armii - 1924”.

Pod cmentarze 303 zdecydowa砮m si wraca do domu, podjecha砮m, wi阠 jeszcze kawa砮k do drogi Much體ka - Lipnica Murowana, skr阠i砮m w lewo na Much體k, dalej pod ko禼io砮m skr阠i砮m w prawo. Podjecha砮m do Po硂mia Du縠go, nast阷nie pag髍kowata tras z tendencj w d蟪 dojecha砮m do Nowego Wi秐icza, poniewa by砮m mocno zm阠zony, to na rynku w Wi秐iczu zrobi砮m kr髏ki post骿 i po kilku minutach ruszy砮m dalej do Bochni. Na odcinku do Bochni ju mi troch brakowa硂 si, szczeg髄nie gdy trzeba by硂 co podjecha, ale mimo to do舵 sprawie dotar砮m do Bochni, gdzie skr阠i砮m w lewo, podjecha砮m do drogi nr 4 i chodnikiem wzd硊 drogi dojecha砮m do pczycy na godzin 14:00 o kt髍ej to godzinie mia砤 si rozpocz辨 transmisja z wy禼igu Liege - Baston - Liege. W czasie wycieczki, pomin背em cmentarz 304 w 1kcie G髍nej, poniewa musia砨ym do niego jecha specjalnie z 1kty Dolnej lub Much體ki. Pomin背em te cmentarz w Nowym Wi秐iczu, mimo i przeje縟縜砮m ko硂 niego, ale pojad do Nowego Wi秐icza kiedy indziej i wtedy zajrz na ten cmentarz.

Wycieczka w sumie bardzo udana cho ci昕ka, pokona砮m przesz硂 71 km i 1153 metry r罂nicy wysoko禼i, odwiedzi砮m najdalej na po硊dnie po硂縪ne cmentarze wojenne okr阦u IX. W tych okolicach pozostaj mi jeszcze cmentarze: nr 299 w Lipnicy Murowanej, 304 w 1kcie G髍nej oraz cmentarze 311 i 312 w Nowym i Starym Wi秐iczu, wi阠 co najmniej jeszcze jedna wycieczka w te okolice w tym roku musi si odby. Rower po tej wycieczce wygl眃a tragicznie w sobot go my砮m i smarowa砮m po Odysei a teraz wygl眃a 100 razy gorzej. Ca硑 jest oblepiony b硂tem, wi阠 jutro albo pojutrze znowu mycie. Na kolejne wycieczki dalej pozostaje mi zamek Tenczyn, do kt髍ego ju 2 razy mia砮m w tym roku jecha.

>>> Rozwi ca硑 tekst >>> Zwi tekst

Mia艂em jecha膰 z Krakowa do Rudna na Zamek Tenczyn i do Krzeszowic, ale poniewa偶 w Krakowie odbywa艂 si臋 Maraton i miasto a szczeg贸lnie B艂onia mia艂y by膰 wy艂膮czone z u偶ytku to zrezygnowa艂em i wybra艂em si臋 na pag贸rkowat膮 tras臋 po cmentarzach wojennych (z okresu I wojny) na Pog贸rzu Boche艅skim. W najbli偶sz膮 sobot臋 z krakowskich B艂o艅 rusza Rajd Rekreacyjny Krak贸w - Trzebinia, termin jednak mi nie pasuj臋 i nie pojad臋, mia艂em wi臋c w planach tydzie艅 wcze艣niej przejecha膰 si臋 po trasie rajdu do zamku Tenczyn w Rudnie, nast臋pnie odwiedzi膰 Krzeszowice i wr贸ci膰 inn膮 drog膮. Ju偶 wszystko mia艂em zaplanowane a tu si臋 dowiedzia艂em, 偶e w niedziele po Krakowie b臋d膮 biega膰 marato艅czycy i w godzina od 9:00 do 16:00 miasto b臋dzie sparali偶owane, a na B艂oniach na pewno nie zaparkuj臋, wi臋c po raz kolejny musia艂em od艂o偶y膰 wycieczk臋 pod zamek Tenczyn i ostatniej chwili wybra膰 inn膮 tras臋. W niedziel臋 rano zadecydowa艂em, 偶e robi臋 objazd cmentarzy wojennych z okresu I wojny na Pog贸rzu Boche艅skim a偶 po Rajbrot.

艁apczyca - Gierczyce - Zawada - Olchawa - Kr贸l贸wka - 艁膮kta Dolna - 呕egocina - Bytomsko - Rajbrot - Rajbrot Koby艂a - Rajbrot - Much贸wka - Po艂om Du偶y - Nowy Wi艣nicz - Bochnia - 艁apczyca

Dystans: 71,42 km    |    Czas: 3:57:50    |    艢rednia pr臋dko艣膰: 18,01 km/h   

Data: 2012-04-22    |    >>> wi臋cej wiadomo艣ci na bikestats


Trasa wycieczki:

Mapa:


Trasa rowerowa 1527010 - powered by Bikemap

Mapa - UMP pcPL:


Galeria wycieczki

 toUtf(Najnowsze wycieczki)
pczyca - Gierczyce - Zawada - Olchawa - Nowy Wi秐icz - Leksandrowa - Lipnica Murowana - Much體ka - Kr髄體ka - Olchawa - Zawada - Gierczyce - pczyca
2014-11-16

Niepo硂mice - Droga Kr髄ewska - 痷brostrada - Czarny Staw - szutr體kami przez Puszcz do K砤ja - Targowisko - Grodkowice - Brzezie - Cichawa - Krakuszowice - Zborczyce - Suchoraba - Zag髍ze - Stani眛ki - Niepo硂mice
2014-11-11

Niepo硂mice - Wola Zabierzowska - Niepo硂mice
2014-11-04

pczyca - Bochnia - Krzecz體 - Gaw丑w - Majkowice - Cerekiew - Wrz阷ia - Strzelce Wielkie - Wrz阷ia - Okulice -  Ostr體 Szlachecki - Gaw丑w - Krzy縜nowice - Prosz體ki - Bochnia - pczyca - Che砿 - Targowisko - Szar體 - Stani眛ki - Niepo硂mice
2014-11-02

Le秐icz體ka Przybor體 - K砤j - Baczk體 - Gaw丑wek - Le秐icz體ka Przybor體
2014-10-14

Niepo硂mice - Puszcza Niepo硂micka (Czarny Staw) - Niepo硂mice
2014-10-11

Niepo硂micka le秐a 禼ie縦a rowerowa 2 p阾le
2014-10-09

www.rowerem.jasonek.pl © Copyright 2008-2017 Jasonj